REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu

„NORO-1 PRZYGODY NIEZIEMSKIEGO PRZYJACIELA”


  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod tytułem:  „NORO-1 PRZYGODY NIEZIEMSKIEGO PRZYJACIELA” skierowanym do użytkowników oraz czytelników serwisu społecznościowego Facebook® pl. (zwany dalej: „Konkurs”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2. Organizatorem Konkursu jest firma: AGNIESZKA ZBLEWSKA prowadząca profil FB o nazwie Psychology of Life, a fundatorem nagrody jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – GWP.PL

1.3. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik konkursu równocześnie akceptuje warunki jego Regulaminu. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu o nazwie Psychology of Life w serwisie Facebook na osi czasu –  do momentu rozstrzygnięcia Konkursu.

1.4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski. Nagroda będzie dostarczona pocztą/kurierem tylko i wyłącznie do miejsc na terenie Polski.

1.5. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”).

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu w tym także dostarczenia nagrody przez firmę kurierską.

2.4.Organizator wraz Fundatorem przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.).

2.5. Administratorem danych osobowych jest firma: AGNIESZKA ZBLEWSKA prowadząca profil FB o nazwie Psychology of Life. Dane osobowe zostaną ujawnione wyłącznie podmiotowi wskazanemu przez Laureata zgodnie z ust. 6.4. (przekazanie nagrody za pośrednictwem pocztą lub przesyłką kurierską). Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Konkursie.

2.6. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki i jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej nagrody.

2.7.Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata w serwisie Facebook w postaci udostępnienia swojego loginu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Psychology of Life.

2.8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®, na którym Uczestnik występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem.

2.9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem.

  1. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu społecznościowym FB – na profilu Psychology of Life. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 23.04.2020 roku na stronie:  https://www.facebook.com/psychologiazyciaCOM/

3.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 23.04.2020 do 30.04.2020 roku do godz. 23:59 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.

3.3 Rozwiązanie Konkursu nastąpi nie później jak do końca dnia 04.05.2020 roku. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Zadanie Konkursowe (dalej: „Odpowiedź”) zawiera pytanie: „Dlaczego warto rozmawiać z dziećmi o emocjach i sposobie ich wyrażania?”

4.2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Komentarze nie mogą być powielane – liczy się wyłącznie pierwsze zgłoszenie.

4.3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych, ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich. Odpowiedzi muszą być sporządzone w języku polskim. Nie mogą naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora i Fundatora. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

4.4 Odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne.

4.5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

4.6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze najbardziej kreatywną Odpowiedź. Autor tej odpowiedzi wygra nagrodę (dalej: „Laureat”) o której mowa w pkt.6.1. niniejszego Regulaminu.

4.7. Przy wyborze najlepszej Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

  1. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (I) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (II) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (III) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (IV) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony.

  1. NAGRODY

6.1. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz książki „NORO-1 PRZYGODY NIEZIEMSKIEGO PRZYJACIELA” autorstwa Joanny Pstrągowskiej.

6.2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. 3.3 Regulaminu za pośrednictwem portalu Facebook przez profil Psychology of Life.

6.3. W przypadku, jeżeli Laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia o wygranej przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych niezbędnych do wysyłki nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, jego prawo do nagrody wygasa.

6.4. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub przesyłką kurierską pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w informacji zwrotnej, najpóźniej w terminie 31 dni roboczych od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez Laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

6.5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

6.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt. 3.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: psychologiazycia@onet.pl, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs: „NORO-1 PRZYGODY NIEZIEMSKIEGO PRZYJACIELA”

7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na profilu FB Psychology of Life na stronie https://www.facebook.com/psychologiazyciaCOM/ , pod postem konkursowym – na osi czasu do dnia rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonieniem Laureata. Regulamin będzie również udostępniony na życzenie w formie wiadomości e-mail, jeśli taka prośba zostanie skierowana przez Laureata w terminie 14 dni od jej otrzymania.

8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

8.3 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

8.4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).

© 2024 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Design by Trójwizja.pl /