REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI


REGULAMIN

PSYCHOLOGIAZYCIA.COM


Usługi internetowe dostępne pod adresem internetowym www.psychologiazycia.com prowadzone są przez działalność gospodarczą pod firmą /PSYCHOLOGIAZYCIA.COM/ Firma Wielobranżowa D.Zblewski Wybickiego 6/4, 83-400 K-na wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr wpisu 5805/2007, adres poczty elektronicznej: psychologia.zycia@onet.pl, nr telefonu kontaktowego: 665 108 956, zwanego dalej Sprzedawcą/ Usługodawcą.

Regulamin sklepu i usług internetowych dostępny pod adresem internetowym www.psychologiazycia.com określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem strony www.psychologiazycia.com umów sprzedaży, w tym umów sprzedaży m.in. Warsztatów, Konsultacji i Treningów Online, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 1.

DEFINICJE I AKTY PRAWNE

1. Definicje pojęć i wyrażeń funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

 1. Infolinia – centrum telefonicznej obsługi, dostępny pod numerem telefonu podanym na stronie www.psychologiazycia.com, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o produktach, usłuchach oraz zasadach funkcjonowania Sklepu internetowego, a także składać zamówienia.

 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Warsztat Online – tzw. Warsztaty Online, czyli zestawy ćwiczeń w wersji elektronicznej (cyfrowej). Warsztaty Online mogą być zapisane w formacie plików PDF lub w postaci innych plików oferowanych przez Sklep Internetowy. Warsztaty Online dostępne w Sklepie Internetowym będą dostarczane w postaci plików cyfrowych PDF do pobrania na urządzenie Klienta.

 4. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

 5. Formularz zamówienia/kontaktu – interaktywny formularz dostępny na stronie www.psychologiazycia.com, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 6. Klient:

 1. Klauzule – dobrowolne zgody (oświadczenia woli), wyrażone w formie tzw. checkboxów znajdujące się na stronie www.psychologiazycia.com.

 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom/Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji.

 5. Regulamin – regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.psychologiazycia.com.

 6. Sklep internetowy – wszystkie produkty/ towary/ usługi oferowane przez Sprzedawcę dostępne pod adresem strony internetowej www.psychologiazycia.com.

 7. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą /PSYCHOLOGIAZYCIA.COM/ Firma Wielobranżowa D.Zblewski Wybickiego 6/4, 83-400 K-na wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr wpisu 5805/2007, adres poczty elektronicznej: psychologia.zycia@onet.pl, nr telefonu kontaktowego: 665 108 956, zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.

 8. Towar – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a także treści cyfrowe, które Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, m.in. Warsztaty Online. Towar przybiera postać pliku elektronicznego PDF.

 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru (w tym Warsztatów Online) lub Usługi zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony www.psychologiazycia.com.

 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 11. Usługa – usługa zaprezentowana na stronie internetowej www.psychologiazycia.com, przeznaczona do sprzedaży, w szczególności szkolenia, konsultacje, kursy, warsztaty i sesje psychoedukacyjne.

 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony www.psychologiazycia.com.

 13. Usługodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą /PSYCHOLOGIAZYCIA.COM/ Firma Wielobranżowa D.Zblewski Wybickiego 6/4, 83-400 K-na wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr wpisu 5805/2007, adres poczty elektronicznej: psychologia.zycia@onet.pl, nr telefonu kontaktowego: 665 108 956, zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem strony www.psychologiazycia.com, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Usługi ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.psychologiazycia.com, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego, w witrynie internetowej www.psychologiazycia.com. Polityka Prywatności stanowi nierozerwalną część Regulaminu.

 4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawienia i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności.

 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.

 8. Zakupu Warsztatu Online może dokonać wyłącznie Klient, który posiada aktywne konto poczty elektronicznej.

 9. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Warsztatu Online może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 10. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony www.psychologiazycia.com (w tym: opisy produktów i usług, ceny Towaru) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

 11. Korzystanie ze Sklepu internetowego www.psychologiazycia.com oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej www.psychologiazycia.com.

 12. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej www.psychologiazycia.com.

 13. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter.

 2. Korzystanie ze strony www.psychologiazycia.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 2. Usługi wskazane w pkt.1, § 3 świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie www.psychologiazycia.com.

 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej www.psychologiazycia.com.

 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Usługa „Formularz Zamówienia/Kontaktu”:

  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia odbywa się za pośrednictwem interaktywnego formularza lub prywatnej skrzynki e-mail Klienta.

  2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków: wysłania wiadomości formularza o dokonanym zamówieniu wraz z uiszczeniem opłaty za zamówiony produkt.

  3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), ewentualnie nazwa firmy oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar. Klienci niebędący Konsumentami powinni również podać: nazwę firmy.

 6. Usługa „Formularz kontaktowy”:

  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

  2. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po kliknięciu zakładki „Kontakt”, podaniu imienia oraz prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wypełnieniu pola „Wiadomość” i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

 7. Usługa „Newsletter”:

  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera.

  2. Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o webinarach, postach na blogu, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez użytkownika lub Klienta adres poczty elektronicznej.

  3. Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po przejściu do zakładki „Blog”.

  4. Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po podaniu imienia i prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz kliknięciu przycisku „Zapisz”.

  5. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego:

  1. Klient, w przypadku niewykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w § 8 Regulaminu) Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: psychologia.zycia@onet.pl.

  3. zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .

  4. zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 9. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 10. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługę Newslettera, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia/informacji o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 4

UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru/Usługi między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia/ Kontaktowego na stronie www.psychologiazycia.com lub z własnej poczty elektronicznej bezpośrednio na adres: psychologia.zycia@onet.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień/ Kontaktowego jest następująca:

  1. dokonanie wyboru Towaru/Usługi, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje,

  2. wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia/ kontaktowego (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy (dotyczy Klientów niebędących Konsumentami), jak również dokonanie wyboru metody płatności,

  3. złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku zakupu Warsztatu Online: po wyrażeniu zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy).

 4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru/Usługi, całkowitą cenę do zapłaty oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie www.psychologiazycia.com oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w wewnętrznym systemie serwisu.

 6. Klient ma możliwość monitorowania własnego zamówienia poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

§ 5

DODATKOWE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży Usługi, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu realizacji Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 2. Kontakt w celu ustalenia terminu realizacji nastąpi do 7 dni kalendarzowych po zaksięgowaniu płatności za Usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. Możliwy termin realizacji Usługi to 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.

 4. Po ustaleniu terminu realizacji Usługi, Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia zakupionej Usługi, np. konsultacji, sesji, warsztatów lub szkolenia, jeżeli jest to podyktowane sytuacją losową i niezależną od Sprzedawcy, pod warunkiem uzgodnienia nowego terminu z Klientem.

 5. Zmiana terminu realizacji Usługi przez Klienta jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 6. Nieobecność Klienta podczas umówionego terminu realizacji Usługi (np. w dniu sesji, konsultacji, szkolenia, warsztatów), bez dokonania wcześniejszej zmiany terminu w uzgodnieniu ze Sprzedawcą, oznacza wygaśnięcie Umowy.

§ 6

REAZLIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa Towaru/ Usługi odbywa się na wskazany przez Klienta formę kontaktu w trakcie procedury składania Zamówienia.

 2. Zamówienia zawierające Warsztaty Online zostają dostarczone na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient zobowiązuje się do potwierdzenia w ciągu 3 dni odebrania wiadomości elektronicznej z zamówionym produktem online poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem na adres e-mail Sprzedawcy: psychologia.zycia@onet.pl

 3. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin, jednak nie dłuższy niż 21 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od momentu zaksięgowania płatności za wskazany towar na koncie bankowym Sprzedawcy.

 4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.

§ 7

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

 2. Kupujący dokonuje zakupu według cen obowiązujących w chwili składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie www.psychologiazycia.com i nie dotyczą umów zawartych przed ich wejściem w życie.

 3. Sprzedający umożliwia uiszczenie płatności ceny zakupu w następujący sposób:

  1. przelewem, na numer konta bankowego Sprzedającego – wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty stanowiącej całkowitą cenę sprzedaży złożonego zamówienia,

 1. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.

§ 8

REKLAMACJE

 1. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad.

 3. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 5. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: psychologia.zycia@onet.pl podając w jej treści co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

  2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowaną rzecz na nową, pełnowartościową lub zwróci cenę sprzedaży. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

 7. Zwrot ceny sprzedaży rzeczy, co do którego Sprzedający uznał reklamację następuje w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji i jest dokonywany w tej samej formie, w jakiej cena została przez Kupującego uiszczona.

 8. Reklamacja dotycząca Warsztatów Online wysyłanych w formie pliku PDF może zostać złożona tylko w momencie, gdy zakupiony plik okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się o czym również należy poinformować Sprzedawcę w formie opisanej powyżej.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  7. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  8. zawartej w drodze aukcji publicznej,

  9. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Warsztatu Online, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy).

§ 9

ZASADY KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW ONLINE

 1. Zakupione i opłacone Warsztaty Online będą dostępne dla Klienta na jego koncie poczty elektronicznej po ich przesłaniu przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej.

 2. Zaleca się zapisywanie Warsztatu Online na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Warsztatów Online w Sklepie Internetowym, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Warsztatu Online na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

 3. Klient ma prawo korzystać z Warsztatu Online wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania Warsztatu Online lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym;

  2. zwielokrotniania Warsztatu Online w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Warsztatu Online .

 5. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Warsztatów Online osobom trzecim jest niedozwolone.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów tekstowych i graficznych serwisu internetowego, ich układu, kompozycji, a także innych treści w nim zamieszczonych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Usługodawcy.

 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań serwisu internetowego, jego elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

§ 11

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą /PSYCHOLOGIAZYCIA.COM/ Firma Wielobranżowa D.Zblewski Wybickiego 6/4, 83-400 K-na wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr wpisu 5805/2007, adres poczty elektronicznej: psychologia.zycia@onet.pl, nr telefonu kontaktowego: 665 108 956.

 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 3. Udostępnienie przez Usługobiorcę danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego i ich realizacji.

 4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach w serwisie internetowym, Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a) zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) zawierania i realizacji umów sprzedaży,

c) otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

 1. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, dane osobowe, których administratorem jest Usługodawca, mogą być udostępniane organom państwowym, w szczególności organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym upoważnionym podmiotom.

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych Usługobiorców obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 3. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Usługobiorców niż wskazane w ustępie poprzedzającym, które są niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy.

 4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 5. Usługobiorcom przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji ich treści,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jak również usługobiorcy przysługuje prawo do bycia zapomnianym,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Do prawidłowego funkcjonowania strony www.psychologiazycia.com wykorzystuje się pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Usługobiorcy, w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk oraz reklam. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu www.psychologiazycia.com bez zmiany ustawień traktowane jest przez Usługodawcę, jako zgodę na używanie plików Cookies. Usługobiorca ma prawo zmienić te ustawienia u siebie w komputerze. 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem strony internetowej www.psychologiazycia.com.

 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu

 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to usługi Newslettera) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k.c.

 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).

 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.

© 2015-2018 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Design by Trójwizja.pl /