REGULAMIN SKLEPU


REGULAMIN

PSYCHOLOGY OF LIFE


Regulamin sklepu i usług internetowych określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz z wszelkich czynności związanych z użytkowaniem serwisu internetowego www.psychologiazycia.com.

Usługi internetowe oraz Sklep Internetowy prowadzone są przez działalność gospodarczą pod firmą Psychology of Life Agnieszka Zblewska NIP: 591-155-62-88; REGON:385438525; Adres korespondencyjny: Psychology of Life Stawiska 23 A, 83-431 Stary Bukowiec; adres poczty elektronicznej: psychologia.zycia@onet.pl, nr telefonu kontaktowego: 665 108 956, zwanego dalej Sprzedawcą/ Usługodawcą.


§ 1.

DEFINICJE I AKTY PRAWNE

1. Definicje pojęć i wyrażeń funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

1. Infolinia – centrum telefonicznej obsługi, dostępny pod numerem telefonu podanym na stronie www.psychologiazycia.com, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o produktach, usługach oraz zasadach funkcjonowania Sklepu internetowego.
2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Kursy Online – tzw. Kursy Online, czyli zestawy ćwiczeń w wersji elektronicznej/cyfrowej. Kursy Online mogą być zapisane w formacie plików PDF lub w postaci innych plików oferowanych przez Sklep Internetowy. Kursy Online dostępne w Sklepie Internetowym będą dostarczane w postaci plików cyfrowych PDF do pobrania na urządzenie Klienta.
4. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
6. Klient/Konsument:
• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
• osoba prawna;
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.
7. Klauzule – dobrowolne zgody (oświadczenia woli), wyrażone w formie tzw. checkboxów.
8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
9. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom/Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji.
11. Regulamin – regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.psychologiazycia.com.
12. Sklep internetowy – wszystkie produkty/ towary/ usługi oferowane przez Sprzedawcę.
13. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Psychology of Life Agnieszka Zblewska NIP: 591-155-62-88; REGON:385438525; Adres korespondencyjny: Psychology of Life Stawiska 23 A, 83-431 Stary Bukowiec; adres poczty elektronicznej: psychologia.zycia@onet.pl, nr telefonu kontaktowego: 665 108 956, zwanego dalej Sprzedawcą/ Usługodawcą.
14. Towar – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a także treści cyfrowe, produkty elektroniczne do pobrania na nośnik Klienta, tj. e-booki, zestwy ćwiczeń, #mam swoje prawa, #afirmacje pełne radości życia, kursy online itp., które Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Usługi zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
17. Usługa – usługa zaprezentowana na stronie internetowej przeznaczona do sprzedaży, w szczególności szkolenia, konsultacje, kursy, i sesje psychoedukacyjne oraz sesje terapeutyczne.
18. Usługodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Psychology of Life Agnieszka Zblewska NIP: 591-155-62-88; REGON:385438525; Adres korespondencyjny: Psychology of Life Stawiska 23 A, 83-431 Stary Bukowiec; adres poczty elektronicznej: psychologia.zycia@onet.pl, nr telefonu kontaktowego: 665 108 956, zwanego dalej Sprzedawcą/ Usługodawcą.
19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Usługi ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie głównej w witrynie internetowej www.psychologiazycia.com, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego, w witrynie internetowej www.psychologiazycia.com. Polityka Prywatności stanowi nierozerwalną część Regulaminu.
4. Sklep Internetowy, działający pod adresem https://psychologiazycia.com/sklep/, prowadzony jest przez: Psychology of Life Agnieszka Zblewska NIP: 591-155-62-88; REGON:385438525; Adres korespondencyjny: Psychology of Life Stawiska 23 A, 83-431 Stary Bukowiec;
5. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawienia i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).
7. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności.
8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
9. Zakupu towarów elektronicznych może dokonać wyłącznie Klient, który posiada aktywne konto poczty elektronicznej.
10. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Kursu Online może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
11. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
12. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie.
13. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej www.psychologiazycia.com lub jej podstronach.
14. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 3

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
• dodanie do koszyka produktu,
• wybór rodzaju dostawy,
• wybór rodzaju płatności,
• złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.
3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowania dokonanej płatności przez Klienta na koncie Sprzedającego. Klient ma możliwość zapłacenia za zamówienie za pomocą płatności tradycyjnej lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay.com po zawarciu umowy. Jeśli wpłata za zamówienie nie zostanie przez Klienta dokonana w przeciągu 6 dni kalendarzowych, i tym samym wpłata nie zostanie w przeciągu 7 dni zaksięgowana na koncie Sprzedającego to zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego.

§ 4

DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej (nie dotyczy produktów wysyłanych drogą elektroniczną, m.in.: e-booków). Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
a. Firma Kurierska DPD: czas dostawy 3-4 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty. WAŻNE: Wpłaty otrzymane po 28 sierpnia 2019 roku zostaną zrealizowane dopiero po 20 września 2019 roku.
b. Poczty elektronicznej: czas dostawy 3-4 dnia (dotyczy tylko produktów elektronicznych, m.in. e-booki, zestwy ćwiczeń, #mam swoje prawa, #afirmacje pełne radości życia, kursy online i różnego rodzaju produktów w formacie pdf).

3. Zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
4. Klient ponosi koszty przesyłek zwróconych do nadawcy z powodu nie podjęcia ich pod adresem wskazanym przez Klienta jako adres dostawy zamówionego Towaru.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepoprawnych danych przez Klienta.

§ 5

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY USŁUGI

1. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy lub kontakt bezpośredni ze Sprzedawcą.
2. Po zawarciu Umowy sprzedaży Usługi, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu realizacji Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. Kontakt w celu ustalenia terminu realizacji nastąpi do 7 dni kalendarzowych po zaksięgowaniu płatności za Usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. Dostawa Usługi odbywa się na wskazany przez Klienta formę kontaktu w trakcie procedury składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepoprawnych danych przez Klienta.
5. Możliwy termin realizacji Usługi to 1 miesiąc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.
6. Po ustaleniu terminu realizacji Usługi, Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia zakupionej Usługi, np. konsultacji, sesji, kursów lub szkolenia, jeżeli jest to podyktowane sytuacją losową i niezależną od Sprzedawcy, pod warunkiem uzgodnienia nowego terminu z Klientem.
7. Zmiana terminu realizacji Usługi przez Klienta jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
8. Nieobecność Klienta podczas umówionego terminu realizacji Usługi (np. w dniu sesji, konsultacji, szkolenia, kursów), bez dokonania wcześniejszej zmiany terminu w uzgodnieniu ze Sprzedawcą, jest jednoznaczne z realizacją Umowy.

§ 6

CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego Tpay.com
2. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwisów płatniczych.
3. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
4. Kupujący dokonuje zakupu według cen obowiązujących w chwili składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen i nie dotyczą umów zawartych przed ich wejściem w życie.

§ 7

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
• świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie produktów elektronicznych, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy).
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 8

REKLAMACJE

1. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: psychologia.zycia@onet.pl podając w jej treści co najmniej:
• imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
• datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
• nazwę i ilość zakwestionowanych produktów,
• numer serii,
• opis wad,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowaną rzecz na nową, pełnowartościową lub zwróci cenę sprzedaży. Koszt ponownej wysyłki Produktu ponosi Sprzedawca. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
4. Zwrot ceny sprzedaży rzeczy, co do którego Sprzedający uznał reklamację następuje w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji i jest dokonywany w tej samej formie, w jakiej cena została przez Kupującego uiszczona.
5. W przypadku, gdy Produkt z reklamacji rozpatrzonej pozytywnie nie znajduje się już w ofercie handlowej Sprzedawcy, zostanie wystawiony dokument korygujący i zwrot środków dla Klienta.
6. Reklamacja dotycząca produktów elektronicznych (m.in. ebooki, zestwy ćwiczeń, #mam swoje prawa, #afirmacje pełne radości życia) może zostać złożona tylko w momencie, gdy zakupiony plik okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się o czym również należy poinformować Sprzedawcę w formie opisanej powyżej.

§ 9

ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH

1.Zakupione i opłacone produkty elektroniczne (m.in. ebooki, zestwy ćwiczeń, #mam swoje prawa, #afirmacje pełne radości życia) będą dostępne dla Klienta na jego koncie poczty elektronicznej po ich przesłaniu przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej.
2. Zaleca się zapisywanie produktów elektronicznych na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Klient ponosi ryzyko niezapisania produktów elektronicznych na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.
3. Klient ma prawo korzystać z produktów elektronicznych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
• rozpowszechniania produktów elektronicznych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym;
• zwielokrotniania produktów elektronicznych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z produktów elektronicznych.
5. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie produktów elektronicznych osobom trzecim jest niedozwolone.

§ 10

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem serwisu internetowego www.psychologiazycia.com, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Newsletter.
2. Usługa „Formularz kontaktowy”:
• Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
• Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po kliknięciu zakładki „Kontakt”, podaniu imienia oraz prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wypełnieniu pola „Wiadomość” i kliknięciu przycisku „Wyślij”.
3. Usługa „Newsletter”:
• Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera.
• Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o webinarach, postach na blogu, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez użytkownika lub Klienta adres poczty elektronicznej.
• Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po przejściu do zakładki „Blog”.
• Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po podaniu imienia i prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz kliknięciu przycisku „Zapisz”.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów tekstowych i graficznych serwisu internetowego, ich układu, kompozycji, a także innych treści w nim zamieszczonych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Usługodawcy.
2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań serwisu internetowego, jego elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

§ 12

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Psychology of Life Agnieszka Zblewska NIP: 591-155-62-88; REGON:385438525; Adres korespondencyjny: Psychology of Life Stawiska 23 A, 83-431 Stary Bukowiec; adres poczty elektronicznej: psychologia.zycia@onet.pl, nr telefonu kontaktowego: 665 108 956.
2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
3. Udostępnienie przez Usługobiorcę danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego i ich realizacji.
4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach, Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
• zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
• zawierania i realizacji umów sprzedaży,
• otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
5. Aby kupić Towar oferowany przez Sklep internetowy należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Psychology of Life deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę.
6. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, dane osobowe, których administratorem jest Usługodawca, mogą być udostępniane organom państwowym, w szczególności organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym upoważnionym podmiotom.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych Usługobiorców obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
8. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Usługobiorców niż wskazane w ustępie poprzedzającym, które są niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy.
9. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
10. Usługobiorcom przysługuje prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji ich treści,
• żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jak również usługobiorcy przysługuje prawo do bycia zapomnianym,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11. Do prawidłowego funkcjonowania strony www.psychologiazycia.com oraz jej podstroi wykorzystuje się pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Usługobiorcy, w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk oraz reklam. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu www.psychologiazycia.com bez zmiany ustawień traktowane jest przez Usługodawcę, jako zgodę na używanie plików Cookies. Usługobiorca ma prawo zmienić te ustawienia u siebie w komputerze.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.

© 2024 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Design by Trójwizja.pl /